รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตนายเรืองยศ ปันศิริ 053451696 
101บ้านเวียงฝางนายเจตนิพิฐ รอบคอบ 053451565 
104บ้านสันทรายคองน้อยนายพีรศาสตร์ จินาปุก 053453498 
105บ้านโป่งถืบนายอนนท์ ปัญญาดา 0864203123 
107บ้านศรีดอนชัย  053453495 
108บ้านแม่ใจนายศักดิ์ชาย สาริยา 053453478 
109บ้านห้วยบอนว่าที่ร้อยโทเชียงรุ้ง ธิป่าหนาด   
110บ้านห้วยเฮี่ยนนายพิพัฒน์ สรรพสุข 053460028 
111ชุมชนบ้านแม่สูนหลวงนายบำรุงเกียรติ ขาวสวย 053346224083-576750
112บ้านปางสักนางสาวอรัญญา พลเจียง 053346494 
113บ้านแม่สูนน้อยนายทองสุข คำหนี้ว 053460226 
114บ้านต้นส้านนายจักรกริช พงษ์อมรพรหม 053884916 
115บ้านหนองยาวนางสาวชลลดา วงค์ดาว 053346444 
117บ้านสันป่าแดงนายณัฐภูมิ อินชัยวงศ์ 053364323 
118บ้านแม่งอนกลางนางสาวพิมพ์ปวีณ์ วงศ์อ้าย 053884736 
119บ้านทุ่งหลุกนายนคร เนติพล   
120บ้านยางนายปรัชชญา ใหนาค 053460228 
121เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1นายอุทัย วงค์จันทร์ 053460234 
122บ้านห้วยห้อมนางณิชานาฎ กันธวรรณ์   
123บ้านหนองขวางนางสาวนิรดา นิรชานันท์ 053884942 
124บ้านหลวงนายชนันพัฒน์ ทองทิพย์ 053460026 
125เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์นายสวัสดิ์ ปันผสม   
126วิรุณเทพนางสาวสายฝน ธงนำชัยเลิศ 053460027 
127บ้านต้นผึ้งนางศรีวรรณ์ ชาญกิจ 053452017 
128บ้านหัวฝาย  053453480 
129บ้านป่าบงนายณัฐกิตติ์ กันทะศร 053453500081-998325
130บ้านโป่งน้ำร้อนนางรัตนาภรณ์ วงศ์พิพัฒนธาดา 053452026 
131บ้านหัวนานายพิเชษฐ์ พรมมาสี 053453482 
132บ้านม่วงชุมนายสุวินทร์ อุปนันท์ 053460023 
133บ้านลานนายชัชวาล อนาวัน 053460024 
134บ้านขอบด้งนายสุนทร เกษเกษี 053450050 
135บ้านม่อนปิ่นนางรัชนีกร นันทะเสน 053451001 
136บ้านเวียงหวายนางวราลักษณ์ อุดมทรัพย์ 053452018 
137วัดนันทารามนายอดิศร แสนแปง 053451131 
138บ้านสันทรายนายกฤษณพงว์ อุดมมิตร 053453516 
139วัดศรีบุญเรืองนายอดิศักดิ์ มาอินทร์ 053346604 
140บ้านสันต้นดู่นางศิริพร ขนุนแดง 053969020 
141บ้านห้วยงูกลางนางยาใจ ธรรมลังกา 053451464 
142บ้านสันม่วงนางสาวฐิติมา กิติตาล 053884978084-538203
143บ้านแม่ข่านายยงยุทธ ขำคม 053884913 
145บ้านดงป่าลันนายสุเมธ บุตรดา  0813826393
146บ้านสันต้นเปา  053884918 
147บ้านโป่งนกนางสาวทิพวรรณ ปินตา 053346462 
148บ้านห้วยไคร้นางกรรณิการ์ ยาประเสริฐ 053969171084-483154
149บ้านแม่คะนางสาวสิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล 053969484 
150บ้านเหมืองแร่นายธวัชชัย ต้องใจ 053969186 
151บ้านปางปอยนายณัฐพล เงินใส 053460025 
152บ้านห้วยหมากเลี่ยมนายจรูญ ปันธิยะ   
153บ้านเด่นใหม่นายสายัณห์ ปันสุ   
201เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9นายอนุชา นพรัมภา 053460050 
202บ้านห้วยศาลานายนิรันดร์ อวรรณา 053460052 
203โชติคุณเกษมบ้านเมืองงามนายสัญญา ช่างคำมูล 053229187 
204กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)นายนฤนาท ยศอ้าย 053228310 
205บ้านสุขฤทัยนายนิวัฒน์ วิยะ 053460053 
206ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3นายสมพร กำลังศรี 053229379089-954225
207ชุมชนบ้านคายนายนิกร ขันเล็ก 053473217 
208ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)นายธรรมชัย วงษ์รัตนไตยกูล 053229395 
209บ้านห้วยม่วงนายเอกนรินทร์ คล้ายหริ่ม 053473337 
210บ้านฮ่างต่ำนายยุทธนา วงศ์ใหญ่ 053473339 
211บ้านโละนายวิชิต การีรัตน์ 053377342 
212บ้านสันปอธงนายวีรชน คล้ำจีน 053377213086-180115
213บ้านสันต้นหมื้อนายเทวิน ธรรมลังกา 053377343 
214บ้านหลวงนายจักรพันธุ์ แสงมูล  087-185466
215บ้านป่าก๊อนายจีระเดช อินทขัติย์   
216บ้านป่าแดงนายสิทธิพงศ์ อุดมทรัพย์ 053460055 
217บ้านดอนชัยนายศิลป์ชัย กาไชย 053459079 
218ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)นายปิยะ เงาส่อง 053459008 
219บ้านปางต้นเดื่อนายประสิทธิ์ สายชม ภู 053229177 
220บ้านสันป่าเหียวนางสาวกัญจน์รัตน์ ประเสริฐยิ่ง 053459492 
221บ้านแม่สาวนายพงศ์ธันย์ ณ เชียงใหม่ 0534590100861947133
223บ้านโป่งไฮว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ แสงปัก 053460198 
224บ้านห้วยป่าซางนางอารีย์ โยธา 053459489 
225บ้านดงนายภาวัช กันธวรรณ์ 053459493 
226ชุมชนบ้านแม่ฮ่างนายสมนึก อินหวัน 053453493 
227บ้านสันป่าข่านายปริญญา อังกุลดี 053452548 
228วัดห้วยน้ำเย็นนายอุรุพงษ์ จันทร์แก้ว 053459007086-190465
229ไทยทนุบ้านสันต้นดู่นายวสันต์ ทองเงิน 053460200081-746630
230บ้านท่ามะแกงนางสาวยุพา ชัยมงคล 053460051 
231บ้านห้วยปูนายธิติ ศรีนราธร 053459491 
232เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)นางสาวสายใจ สุวรรณ์ 053459494 
233ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8นายชัยพิพัฒน์ สัจจรัตนพงศ์  081-469891
234บ้านหนองขี้นกยางนายพรชัย นุ่มวงษ์ 053473338081-387986
235ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อยนายประเสริฐ พอนา 053460057086-186665
236ศึกษานารีอนุสรณ์ 2นายประชัน กันธะมาลัย 092612685 
237บ้านห้วยคอกหมูนายชวลิต ชัยชนะ 053939860 
301บ้านแม่ขินายกรกช วัฒน์วิริยะ 053870900 
302ชุมชนวัดศรีดงเย็นนายอนัน เมืองบัวผัน 053457021 
303บ้านอ่ายนางสาวกุสุมาลย์ อินต๊ะแก้ว 053939848 
304บ้านถ้ำตับเตานายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์   
305บ้านหัวฝายนายสุรพงษ์ จองคำ 053460246 
306บ้านปงตำ  053457122 
307บ้านห้วยบงนายเอก วิจันทร์ตา   
309วัดอรัญญวาสี  053457121 
310วัดบ้านท่านายณรงศักดิ์ โกเสนตอ 053457023 
311บ้านห้วยไผ่นายจตุพล อานนท์ 053457022 
312บ้านใหม่หนองบัวนางสมัย คัจฉะภา 053871344081-029965
313บ้านต้นโชคนายสุข จันทร์เสาร์ 053871476 
314บ้านปงวิทยาสรรค์นายเกษมศิษฐ์ อุดมเดช 053457409081-387057
315สันติวนานายวสันต์ หมื่นสอน 053460018089-556105
316บ้านสินชัยนายนภัทร ศรีขัติย์ 053460241089-852309
317บ้านผาแดงนายวรวิทย์ อินต๊ะแก้ว 053460240 
318บ้านแม่ทะลบนายปริญญา ยาประเสริฐ 053457572 
319วัดป่าแดงนายเกียรติพงค์ อุ่นใจ 053457284 
320บ้านป่างิ้วนายอนุชา ยาประเสริฐ 053457765 
321บ้านห้วยต้นตองนางสาวภริตพร ขันมอญ  089-558701
322บ้านเวียงผาพัฒนานายณัฐพงษ์ อาภรณ์  089-261254
401บ้านป่าบง  053455757 
402วัดจอมคีรีนายสุชาติ ขุนน้ำ 053455178 
403บ้านแม่นะนายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย 053455072 
404บ้านสบคาบนางสาวบัวบาน สุทธิคุณ 053460254 
405บ้านแม่อ้อในนายรณชัย โถดอก 0534602530861144274
406วัดปางมะโอ  053460252 
407บ้านแม่แมะนางพิมพ์ณดา พีรวิชญ์วุฒิกร   
408บ้านสันป่าเกี๊ยะนายวีรพงค์ อินจา  084-047090
409บ้านทุ่งละครนายดุสิต ศรีลาวัลย์ 053455761 
410บ้านดอนนายอุทัย เลิศกุลทิพย์ 053455075 
411ชุมชนบ้านวังจ๊อมนายสมบูรณ์กฤช แดงฟู 053455191084-741476
412บ้านถ้ำนางสาวปริชญา วีระจีรกุล 053456470 
413บ้านเชียงดาวนายวรสิทธิ์ ยาวิลาศ 053455073 
414บ้านทุ่งหลุกนางสาวหัสยารัตน์ ปัญไชยโชค   
415ชุมชนบ้านเมืองงายนางสาววรรณา เอกตะ 053375122 
416บ้านใหม่นายจักรวาล จารุรัตนพงษ์ 053375250 
417บ้านห้วยทรายขาวนายปรีชา ไชยวงค์ 071927612087-186833
418พัฒนาต้นน้ำขุนคองนายประสิทธิ์ วงศ์อ้าย 053460007 
420บ้านแม่กอนในนางสาวปรัศนีใจ กุนนะ 053460008 
421บ้านทุ่งข้าวพวงนางสาวประภาพร กิติ 053261428 
422บ้านออนนายชาญธง แก้วระดี   
423บ้านปางเฟืองนายพิภพ วชิรประภากร 053261480 
424บ้านแม่ป๋ามนางสาวจิราวรรณ จันทร์หลวง   
425บ้านปางมะเยานายสมพงษ์ รักประชา 053460013 
426มิตรมวลชนเชียงใหม่นายนิติ วุฒิธนากรกุล 053293544 
427บ้านห้วยจะค่าน ต.ช.ด.อนุสรณ์นายคำจันทร์ เรือนธนวงษ์ 053460011 
428บ้านเมืองคองนางสาวพิมพิมล ศรีโชค   
429บ้านวังมะริวนางสาวอริยา จารุสิทธากุล 069196793 
430บ้านหนองบัวนางลฎาภา ฟิชเชอร์ 053460258 
431ดอยสามหมื่นนายพิเชษฐ์ นันทะเสน 053460014081-031149
432บ้านเมืองนะนายปัณณวิชญ์ ฐานันดรวิไล   
433บ้านอรุโณทัยนายวุฒิพงษ์ อุ่นอินต๊ะ 0534970410857091994
434แกน้อยศึกษานายพัฒน์อนิญช์ ตระกูลอินคอม 053460015 
435บ้านหนองเขียวนายประสงค์ ต๊ะมูล 0534970580851060748
436โครงการหลวงแกน้อยนายเสรี ภีระ 053460257081-020205
437บ้านรินหลวงนางสาววิภาดา วิระกุล   
438บ้านนาหวายนายอนุภาพ โพธิ   
439เบญจม 2 บ้านน้ำรูนายวุฒิชัย แก้วใจ 053460255 
441บ้านปางแดงนายชัชวาล พวงทอง   
501บ้านกองลมนายฐิติ นวชุติวงศ์ 053477063 
502บ้านเวียงแหงว่าที่ร้อยเอกเสกสันต์ ครองสมบัติ 053477296 
503บ้านนามนนางจีรนันท์ กันป้อ 053460060089-855383
504บ้านเปียงหลวงนายอำนาจ บำเรอจิตต์ 053476089 
505บ้านจองนายเทพชัย วิชัยยา 053460059 
506บ้านห้วยไคร้นายศรีทน จองเซ 053460091 
507บ้านม่วงป๊อกนายมานพ บุญมา 053460061 
508บ้านปางป๋อนางปิยะดา ครองสมบัติ 053460062 
509รัฐราษฎร์อุปถัมภ์นางโนรี รินเขียว 0534760901